Dostępne pakiety monitoringu GPS


Monitoring Standard E
149 PLN (zgodny z eToll)
Monitoring Standard Ez
159 PLN (zgodny z eToll)
Monitoring Standard Plus
399 PLN (zgodny z eToll)
Monitoring CAN Plus
599 PLN (zgodny z eToll)
Monitoring CAN Plus Tacho
799 PLN (zgodny z eToll)